HUANG 1

A picture of Huang Chun-lan's father Huang Wen-gong. Photo: Huang Chun-lan

July 13, 2017 9:52 AM (UTC+8)