japan-quake-nov-22-2016-map-1

Photo: Reuters / Toru Hanai

November 22, 2016 8:37 AM (UTC+8)