Shanghai | Turkey’s leg costs 55 yuan at Shanghai Disneyland