Screen Shot 2017-10-04 at 14

Yipin Yuan, Zhongzheng district, Taipei. Photo: Google Maps

October 4, 2017 2:11 PM (UTC+8)