Riyadh 12 feb 2018

Riyadh, Saudi Arabia. Photo: Wikimedia Commons, haitham alfalah

February 12, 2018 5:39 PM (UTC+8)