varmakalai 6

Photo courtesy of Varmakalai Asan Gopalakrishnan.

January 18, 2017 10:14 AM (UTC+8)