taxi in kowloon Peak

Kowloon Peak in Kowloon where the men took their taxi ride. Photo: YouTube

November 6, 2018 5:06 PM (UTC+8)