Lei Jun serves a customer

Lei Jun serves a customer in a Xiaomi shop. Photo: Weibo

May 4, 2018 3:30 PM (UTC+8)