Qingchuan Bridge in Wuhan China

Qingchuan Bridge in Wuhan province in China. Photo: iStock

December 27, 2017 5:59 AM (UTC+8)