Lei Jun Xiaomi

Xiaomi founder and chairman Lei Jun Photo: YouTube

July 6, 2018 6:48 PM (UTC+8)