Zhao Leji_Li Zhanshu

Zhao Leji (left) and Li Zhanshu (right) Photo: Xinhua

October 22, 2017 11:51 PM (UTC+8)